Weibull

Weibull forventer større M&A-aktivitet i leverandørindustrien til oppdrett

Er du forberedt til å håndtere strukturelle endringer i leverandørindustrien til oppdrettsnæringen?
Vi har nylig utført en bransjestudie av leverandørindustrien til oppdrettsnæringen der vi har sett viktige utviklingstrekk. Det har frem til nå skjedd lite på struktursiden innen leverandørindustrien, og kort fortalt forventer vi langt større aktivitet innen oppkjøp og strategiske allianser fremover. Weibull har rådgivere med lang erfaring fra leverandørindustrien til oppdrettsnæringen, og med transaksjoner på både kjøper- og selgersiden. Ta kontakt med Erling Haug for en bransjeprat.

Utarbeidet av Erling Haug, tel: 915 90 300, epost: erling.haug@weibull.no

Imponerende vekst innen oppdrett

Verdens fangst av villfisk har vært statisk siden 80-tallet. Økende behov for fisk til konsum har derfor blitt oppfylt av en imponerende vekst innen forskjellige former for oppdrett. I Norge ser vi dette gjennom en imponerende vekst innen lakseoppdrett. Norsk sjømateksport har mer enn doblet seg på 10 år, og 2/3 sjømateksporten er i dag oppdrett.

Kilde: FAO. 2016 The state of World Fisheries and Aquaculture 2016

Kilde: FAO. 2016 The state of World Fisheries and Aquaculture 2016

Leverandørindustrien til oppdrett -betydelig potensiale

«Verdiskapning basert på produktive hav i 2050» er en studie som tar for seg den totale leverandørindustrien til fiskeri og havbruk. I studiet ligger en antagelse om en 5-dobling av lakseoppdrett innen 2050 i forhold til 2012 (Det Kongelige Videnskabers Selskap og Norges Tekniske Videnskapsakademi 2012).

Fiskeridirektoratet har statistikk over investeringer i varige driftsmidler til oppdrettsnæringen. En trend de senere årene er at oppdrett-selskapene leier inn flere tjenester, f.eks. servicebåter, fremfor investeringer i disse selv. I så måte kan statistikken være misvisende, og den underliggende aktiviteten reelt sett høyere.

Investeringer i varige driftsmidler Kilde: Fiskeridirektoratet

Drivere for leverandørindustrien

Vekst i oppdrett som substitutt til villfanget fisk gir selvfølgelig vekst hos leverandørene til havbruksnæringen. Myndighetskrav (NS 9415 – Nytek-forskriften) gir behov for oppdatering og forbedring av utstyr og nye tjenester, eks. sertifisering. Luseproblemer har de siste år skapt betydelige økt behov for utstyr og tjenester, og har også avledet nye produksjonsmetoder for fisk; lukkede anlegg, offshore anlegg, ny landbasert teknologi. En videre industrialisering av næringen tror vi vil gi større fokus på å støtte seg på leverandørenes kunnskap og kapasitet, og dermed også være en viktig driver for leverandørindustrien.

Konsolidering i leverandørindustrien

Selv om det frem til nå har vært lite konsolidering finnes det eksempler på selskaper som har tatt grep. AKVA Group ASA har blitt til gjennom dels sammenslåing og flere oppkjøp (eks. Superior Systems, Helgeland Plast, Wavemaster, Idema m.fl.). Selskapet er i dag den eneste børsnoterte utstyrsleverandøren i Norge, med en omsetning i 2015 på Kr. 1,4 mrd.
Steinsvik AS har tatt grep gjennom oppkjøp av Ocea, og har også fått investeringsselskapet Kverva AS inn på eiersiden. Innen servicebåtnæringen har f.eks. Frøy Akvaservice AS gjort flere oppkjøp.
Vard har kjøpt Storvik Aqua AS, og signaliserer en ny internasjonal storaktør inn i havbrukssegmentet.

Vi tror konsolideringstrenden vil forsterke seg og gi flere transaksjoner:

  • Økningen i konsum av fisk er en global trend som gir næringen gode framtidsutsikter og attraktivitet.
  • Industrielle aktører ønsker å bygge størrelse og komplementere sitt tilbud. Vi har i dag kun èn børsnotert leverandør ( i tillegg er Vard på vei inn, Børsnotert i Singapore).
  • På grunn av den forventede vekst er PE fond på vei inn (eks. Broodstock, Kverva). Små aktører kan bli vekstbedrifter gjennom tilførsel av kompetanse og kapital.
  • Innkjøpsmønsteret i næringen har frem til nå støttet en fragmentert leverandørindustri. Dette vil endre seg i takt med industrialiseringen av oppdrettsnæringen.
  • Leverandørene får færre og større kunder å forholde seg til. Må ha størrelse til å ta på seg store rammekontrakter
  • Strengere lovmessige krav (NS 9415) og større behov for tyngre FoU. Risikoen kan absorberes lettere i større selskaper
  • Mer internasjonalisering av næringen, og behov for å supportere kunder internasjonalt. Chile er et eksempel på at en del norske leverandører allerede har blitt med kundene «ut».
  • Leverandørene blir pålagt mer ansvar for totalleveranser.
  • Oppdrett er en syklisk bransje som historisk, og også i fremtiden, vil få år med svært lav inntjening. Større selskaper kan absorbere svingninger lettere.

Weibulls gruppering av leverandørindustrien

For å skape et oversiktsbilde over leverandørene vil det være hensiktsmessig å forsøke å gruppere disse etter hva de leverer av varer og tjenester. Vår gruppering er egendefinert ut i fra den erfaring vi har med leverandørindustrien. Vi har utelatt fôrleverandører, fiskehelse, brønnbåtrederier, logistikkleverandører og skipsverft/båtbyggerier. Det er viktig å merke seg at vår liste ikke er uttømmende, men bør gi et godt overblikk over leverandørbransjen og utviklingen.

Gruppering av leverandører

Avlusning:    Systemer for avlusning
Foring:          Fôringsanlegg og fôringsteknologi
Fortøyning:  Fortøyningssystemer
IKT:               EDB baserte, styringssystemer, navigasjon (økonomi/teknisk, -ikke fôrstyring
Landbasert: Utstyr til settefisk og landbaserte anlegg
Merder:        Merder, stål og plast
Nøter:           Nøter og impregnering til nøter
Presenning: Tildekking, avlusningspresenninger
Prosess:        Utstyr til slakteri og prosessering av fisk
Servicebåt:   Servicebåt- og dykketjenester

Utvikling 2013 – 2015 totalt

Totalt viser vår gruppe av leverandører til oppdrettsnæringen en sterk utvikling. Det er grunn til å tro underliggende utvikling er enda sterkere. Dette kan forklares med en del leverandører leverer til flere maritime bransjer, herunder offshorenæringen, som har vist svært svak utvikling i perioden. For de leverandører som er i flere ulike bransjer (f.eks. offshore og oppdrett) er total omsetning brukt.

Total økning i omsetning:     44 %
Total økning i driftsresultat: 75 %

figur-3

Utvikling 2014-2015 – undergruppene

figur-4

Grafen over viser 10 av våre undergruppers endring i omsetning og driftsresultat fra 2013 til 2015. Man må merke seg at en del bedrifter er representert i flere grupper med hele sin omsetning grunnet utfordringer med å finne enkeltbedrifters omsetning pr. segment. Noen bedrifter er også eksponert mot offshorenæringen, eks. fortøyning, og man får da et bilde som indikerer en lavere vekst enn den som er gjeldende i oppdrett isolert. Vi har gått videre ned på enkeltbedrifter innenfor hvert enkelt segment, men det er et materiale som egner seg bedre presentert i separate møter.

For mer informasjon vennligst kontakt:
Erling Haug
Seniorrådgiver M&A
erling.haug@weibull.no
+47 915 90 300