Weibull

Anleggsentreprenørene står overfor viktige strategiske valg

 

Kraftig økning i investeringene gir store muligheter for anleggsbransjen

Anleggsbransjen i Norge står foran store muligheter. Flere tiår med underinvesteringer har medført et betydelig investeringsbehov i ny infrastruktur og vedlikehold innen vei og jernbane i Norge. Det er tverrpolitisk enighet om å gjennomføre et betydelig løft i investeringene, noe som har gitt gode utsikter for anleggsbransjen. Jernbaneinvesteringer bevilget over nasjonal transportplan økte fra 5 milliarder kroner i 2007 til 10 milliarder kroner 2013, og forventes å øke ytterligere til 31 milliarder i 2023. Investeringsveksten fra 2007 til 2023 er således på over 500%. Veiinvesteringer bevilget over nasjonal transportplan forventes å øke fra 19 milliarder kroner i 2013 til 38 milliarder kroner i 2024. Veksten gir mange spennende muligheter for de norske anleggsentreprenørene, samtidig som det gjør det norske markedet attraktivt for utenlandske aktører.

Økende konkurranse fra utenlandske aktører

Selv om veksten i investeringene er positivt for anleggsbransjen så har det også dukket opp utfordringer for deler av norsk anleggbransje. En trend mot større og mer helhetlige prosjekter medfører at størrelse og tverrfaglig kompetanse blir viktige konkurranseparametere. En annen trend er konkurranse fra store utenlandske aktører. Det har vært eksempler på at utenlandske aktører har vunnet større kontrakter i Norge uten etablert lokal tilstedeværelse. 6 av 10 entreprenører som deltar i den pågående anbudskonkurransen for bygging av E18 fra Tvedestrand til Arendal er store utenlandske aktører. Utenlandske entreprenører har et mulig konkurransefortrinn på størrelse, som kan forsterke utfordringene som norske entreprenører står ovenfor.

En mulig løsning til utfordringene er samarbeid og konsolidering. Hæhre Entreprenører og Isachsen Gruppen gikk i 2016 sammen om å skape Norges største rendyrkede anleggsentreprenør. Et viktig rasjonale som ble oppgitt for fusjonen var at veiprosjektene fremover er så store at det er viktig at selskapet er av en viss størrelse for å kunne konkurrere. Det fremstår rimelig å anta at flere transaksjoner vil komme i årene fremover. Det norske markedet for anleggsentreprenører er langt mer fragmentert enn det svenske markedet, og potensialet for konsolidering er betydelig.

Konsolidering eller spesialisering?

Mye tyder på at det fortsatt vil være rom for lokale entreprenører og nisjeaktører fremover. Lokale prosjekter vil fortsatt være en naturlig del av markedet, og behovet for underleverandører og aktører med nisjekompetanse vil antagelig vedvare. Det kanskje viktigste valget mange anleggsentreprenører står ovenfor er om de skal være en nisjeaktør, konkurrere om mindre kontrakter, eller om de skal prøve å konkurrere om de større kontraktene. En beslutning om å gå for de store prosjektene vil kreve betydelige investeringer for å komme opp i en størrelse som gjør dem konkurransedyktige.

Mye tyder på at mellomstore norske anleggsentreprenører kan være de som har mest å tjene på å søke konsolidering. De er ofte for store til kun å operere lokalt, og samtidig for små til å kunne konkurrere om de største prosjektene. Disse aktørene risikerer å ende opp «mellom to stoler» dersom ikke tydelige strategiske valg besluttes og gjennomføres de kommende årene.

Weibull har en sterk posisjon innenfor denne sektoren, og bisto blant annet med salget av Leif Grimsrud AS til Veidekke.