Weibull

Kjøp og salg av bedrifter

Weibull:
Din samarbeidspartner når du skal kjøpe eller selge en bedrift

Weibull har bistått hundrevis av bedriftseiere ved kjøp og salg av virksomheter. Erfarne rådgivere med bred transaksjons- og bransjeerfaring sammen med våre svært dyktige analytikere jobber sammen for å skape best mulige løsninger for våre kunder. Weibull har en ekstremt bred kontaktflate mot norske bedrifter, og våre rådgivere sitter derfor med en inngående  kjennskap til hva som beveger seg i ulike sektorer og bransjer.Vi fokuserer alltid på å få en grundig forståelse av verdidrivere, vekstpotensial og strategisk posisjon. Dette danner et viktig grunnlag enten vi jobber med salg av en bedrift eller med et oppkjøp.

Eierskap: mål eller middel?

Det er alltid viktig å vite hvor en bedrift står i dag, men det er like viktig å forstå hvilket potensiale og utfordringer som ligger i fremtiden og hvordan potensialet enklest kan realiseres og hva som kreves for å møte utfordringene. Risikoviljen og investeringsevnen til bedriftseiere vil ofte avta over tid, mens nye eiere kan ha tilgang på ressurser som gjør at en bedrift kan vokse raskere og mer lønnsomt. Riktig eierskap til en bedrift kan derfor være like mye et middel som et mål, og verdiskapningspotensialet i bedriften kan være veldig forskjellig for ulike eiere. Hvilken verdi ulike kjøpere setter på en bedrift kan derfor variere mye, avhengig av hvilke ressurser de har for å realisere bedriftens evne til verdiskapning.

Passivitet eller aktivitet?

Mange bedriftseiere har et svært passivt forhold til sitt eierskap. Det å vente på at en kjøper dukker opp betyr at man i beste fall går dårlig forberedt inn i en forhandlingssituasjon med én potensiell kjøper, noe som sjeldent gir en optimal løsning. Den beste kjøperen er sjeldent aktivt ute og søker etter kjøpsmuligheter, og interessen vekkes ofte først når vi presenterer den verdiskapningen en bedrifte kan tilføre dem.

Det samme gjelder for bedrifter som vurderer å gjøre strategiske oppkjøp. Det er sjeldent den optimale oppkjøpskandidaten tar kontakt for å bli kjøpt opp. En målrettet oppkjøpsprosess gir et betydelig sikrere grunnlag for å kunne velge riktige oppkjøp.

Vår erfaring tilsier at det er bedre å sitte i førersetet og styre prosessen enn å være passasjer med begrenset innflytelse.

Weibull – Connecting Companies®

For oss i Weibull er dette mer enn et slagord. Vi finner industrielle partnere og kobler sammen virksomheter som har nytte av hverandre. Dette gjør vi gjennom strukturerte prosesser fokusert på å finne optimale industrielle løsninger, samtidig som vi jobber for at vår oppdragsgivers forhandlingsposisjon skal være så sterk som mulig.

Weibull har vært en god rådgiver for oss som eiere og som vi har hatt stor nytte av særlig i siste del av forhandlingene
Petter Holth, deleier av Nortett Bygg.

Salg av bedrift

Vurderer du å selge din bedrift?

Hvis du ønsker å selge din bedrift kan Weibull bistå i hele prosessen fra innledende kontakt til kontrakten med kjøper er signert og salget gjennomføres. Våre rådgivere har lang erfaring med gjennomføring av salgsprosesser og jobber for å maksimere verdiskapningen for eierne.

Ta gjerne kontakt med Frithjof Samuelsen epost eller telefon  932 89 888 for en uforpliktende samtale om hvordan Weibull kan bistå deg med å selge din bedrift, eller fyll inn kontaktskjemaet.

Grunnleggende prinsipper for våre salgsprosesser

Forstå eierne

Hva er det strategiske rasjonale bak ønsket om å selge og hva er eiernes mål med prosessen? Har eierne spesielle ønsker? Dette kan gi føringer for hvordan vi strukturerer salgsprosessen for å øke sannsynligheten for å skape et best mulig utfall for eierne.

Forstå bedriften

Analyse av bedriftens verdidrivere og kritiske suksessfaktorer, gjennomgang av risikofaktorer, kjernekompetanse, kapasitetsbegrensninger, osv. Vår kunnskap om bedriften kan avdekke behov for tiltak som bør gjennomføres før en salgsprosess gjennomføres og kan i tillegg gi viktig informasjon om hva vi bør se etter hos potensielle kjøpere. Vekstpotensialet til en bedrift kan endres vesentlig gjennom et eierskifte, og en god forståelse av hvilken kompetanse og andre faktorer som trengs for å realisere potensialet i bedriften er et viktig grunnlag for hvilke potensielle kjøpere som inkluderes i målgruppen og hvordan bedriften skal presenteres.

Forstå markedet

Analyse av bedriftens markedsposisjon, markedets størrelse og vekst, konkurransesituasjon og etableringshindre. Vår forståelse av bedriftens posisjon i markedet er viktig for å kunne presentere bedriften overfor potensielle kjøpere og for dialogen rundt hvilke strategiske interesser ulike kjøpere kan ha.

Forstå og bearbeid interessentene

For å skape interesse hos en potensiell kjøper er det viktig å forstå hvorfor de kan være en god eier av bedriften. En god dokumentasjon vil inneholde mye av informasjonen kjøperne trenger for å forstå bedriften, men det er ofte dialogen rundt hvilke muligheter som skapes av oppkjøpet som trigger kjøpsinteressen. For oss er strategiske muligheter og synergier viktige temaer i dialogen med mulige kjøpere, og gir gode indikasjoner på hvor reell interessen faktisk er.

Finn den beste løsningen

Weibull styrer prosessen og dialogen med interessentene frem mot indikative bud. Vi bistår behov med avklarende dialog med interessentene og analyse av de mottatte budene før vi gir vår anbefaling til selgerne som tar det endelige valget av hvem av budgiverne de foretrekker. Intensjonsavtalen som forhandles frem med kjøper setter rammene for prosessen frem mot gjennomføring av salget. Intensjonsavtalen inneholder vanligvis en beskrivelse av de kommersielle vilkårene som kjøper og selger har blitt enige om, en tidsavgrenset eksklusivitetsperiode som gir kjøperen tid til å gjennomføre due diligence, forhandling av salgs- og kjøpsavtale, samt andre avtaler. Weibull bistår sammen med selgers advokat i alle ledd av denne prosessen for å sikre at selgers posisjon blir ivaretatt. Vår lange erfaring med slike forhandlinger gjør at vi ofte kan identifisere hva som er kritiske elementer for kjøperne i forhandlingene og være kreative i arbeidet med å finne gode løsninger.

Våre rådgivere bistår med å:

 • Definere eiernes mål
 • Planlegge og tilrettelegge salgsprosessen
 • Utarbeide oversikt over og identifisere potensielle interessenter
 • Utarbeide analyser og verdivurdering
 • Utarbeide bedriftspresentasjon eller informasjons memorandum
 • Arrangere introduksjonsmøter med interessentene
 • Utarbeide forhandlingsstrategi
 • Lede dialogen og forhandlingene med potensielle kjøpere
 • Utarbeide avtaler (sammen med selgers advokat)
 • Forhandling av transaksjonsstruktur og gjennomføring av salget

Har du blitt kontaktet av en potensiell kjøper?

Hvis du har blitt kontaktet av noen som ønsker å kjøpe din bedrift bør du stille deg følgende spørsmål:

 • Har vi tilstrekkelig erfaring med å selge bedrifter til å håndtere denne situasjonen uten hjelp?
 • Har ledelsen og eierne ledig kapasitet til å styre denne prosessen selv, eller vil det gå ut over den daglige driften?
 • Er dette et optimalt tidspunkt for å selge bedriften?
 • Er denne interessenten de eneste som burde være interessert i å kjøpe oss?
 • Vil denne kjøperen tilføre oss den kompetansen og kapasiteten som vi trenger til å realisere potensialet i vår bedrift?

Hvis du ikke kan svare JA på samtlige av disse spørsmålene kan et uforpliktende møte med en av våre rådgivere gi deg svært nyttige innspill på hvordan du bør forholde deg til situasjonen. I noen situasjoner kan det være riktig å gå inn i en bilateral prosess med én potensiell kjøper, men svært ofte vil det være mulig å oppnå betydelig bedre betingelser dersom man skaper konkurranse mellom flere potensielle kjøpere. Uansett om man går inn i en prosess med én eller flere mulige kjøpere vil en kompetent rådgiver kunne tilføre betydelig kompetanse i prosessen og redusere belastningen på ledelsen.

Oppkjøp av bedrifter

Weibull har bistått mange kunder med oppkjøp av bedrifter. Vi kan bistå med hele prosessen fra utarbeidelse av oppkjøpsplan til gjennomføring av transaksjoner. De fleste oppkjøpsprosessene starter med et søk etter potensielle kandidater som vi evaluerer sammen med vår oppdragsgiver for å lage en prioritert liste. Weibull kontakter de aktuelle bedriftene for å finne ut om de kan være interesserte i å gå inn i en prosess med en mulig kjøper (dette kan gjøres anonymt slik at kjøper ikke blir identifisert), og bistår videre i prosessen frem til gjennomføring av transaksjonen.

De typiske stegene i en oppkjøpsprosess er:

 • Oppkjøpsplan – identifisere kjøpers mål, planlegging og strukturering av oppkjøpsprosessen
 • Lage en oversikt over mulige oppkjøpskandidater som evalueres og prioriteres sammen med oppdragsgiver
 • Ta kontakt med og kvalifisere utvalgte kandidater
 • Arrangere introduksjonsmøter for å avklare mulighetene for en videre prosess
 • Utarbeide forhandlingsstrategi
 • Verdivurdering av de mest aktuelle kandidatene
 • Forhandlinger av pris, transaksjonsstruktur og avtaleverk
 • Bistand ved gjennomføring av transaksjonen

Ta gjerne kontakt med Frithjof Samuelsen på telefon 932 89 888 eller epost for en uforpliktende samtale om hvordan Weibull kan bistå deg i oppkjøpsprosesser, eller fyll inn kontaktskjemaet.

Verdivurdering

Det å få utarbeidet en uavhengig verdivurdering er et viktig hjelpemiddel i mange situasjoner. Weibull har erfarne analytikere som jobber fokusert med verdivurderinger og dokumentasjon av bedrifter. Hovedsakelig utarbeider vi verdivurderingene i forbindelse med transaksjoner, men vi tilbyr også verdivurderinger som separate oppdrag.

Anvendelser for en uavhengig verdivurdering kan være:

Salg
Avklaring av eiernes forventninger forut for igangsetting av salgsprosess
Grunnlag for forhandling av transaksjonssum og oppgjørsform

Oppkjøp
Screening av potensielle oppkjøpskandidater
Grunnlag for forhandling av transaksjonssum og oppgjørsform

Fusjoner
Etablering/vurdering av bytteforhold og verdi av samlet virksomhet

Fisjoner
Fastsetting av verdien av den utskilte virksomheten

Internt
Kvalitetssikring av verdibasert bedriftsstrategi

Internprising
Vurdering av immaterielle verdier slik som varemerker, patentrettigheter, databaser, kunder, osv.

Generasjonsskifter
Etablere et grunnlag for fordeling av verdier mellom arvinger

Våre analytikere benytter moderne verdivurderingsmetoder som, kombinert med deres finansanalytiske kompetanse, markedskunnskap og transaksjonserfaring, gjør Weibull i stand til å levere verdivurderinger med høy kvalitet til våre kunder.

Analytikerne er sterkt deltakende i våre transaksjoner knyttet til beregninger av normalisert arbeidskapital og netto gjeld, noe som er et viktig moment i prosessen for å fastsette endelig transaksjonssum.

Ta gjerne kontakt med Frithjof Samuelsen på epost eller telefon 932 89 888 for en uforpliktende samtale om hvordan Weibull kan bistå deg med verdivurderinger, eller fyll inn kontaktskjemaet.